Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola

Tudjon meg többet

„Falunk kicsi színpadát szívesen cserélnék fel, tágítanák nagyobbra”

Intézményünk, az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola egy nógrádi kis község egyetlen iskolája. Tanulóink létszáma jelenleg 136 fő, melynek 80%-a hátrányos helyzetű, szüleik többsége nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettségnél magasabb képzettséggel, családjuk rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a szülők munkanélküliek, szociális körülményeik sem megfelelőek. Az iskola környezete karbantartott, az épülete régi, folyamatos felújítást igényel. Tárgyi felszereltsége megfelelő, folyamatosan törekszünk az eszközállományunk bővítésére, amelyre elsősorban a pályázatok nyújtanak lehetőséget. Tantermeink megfelelő méretűek, barátságosak, alkalmasak differenciálásra, csoportmunkára, biztosítják a minőségre törekvő pedagógiai munkát.

A környezet multikulturálissá formálásán még dolgozunk. Számos, a roma diákok sikerességét támogató bemutatókra, és versenyekre készítjük fel tanulóikat. A kulturális kitekintési lehetőségeket, részben a partneriskolai, partnerszervezeti kapcsolatokon keresztül kínáljuk a hátrányos helyzetű és roma gyerekeknek.

A bejáró tanulók a létszám 10%-át teszik ki. A település általános iskolai korosztályának 17%-a jár el elsősorban a közeli város általános iskoláiba. Az iskola megtartó erejének csökkenő tendenciáját pályázati programok megvalósításán keresztül, azt továbbfejlesztve a szülőkkel való intenzívebb együttgondolkodással, együtt cselekvéssel szeretnénk megváltoztatni, amihez ez a program is jó lehetőséget kínál.

Az intézményben 1-8. évfolyamon folyik az oktatás. Nincsenek párhuzamos osztályaink, inkább osztályösszevonásokra kényszerültünk több évben is. Az osztályok létszáma 14-25 fő között mozog. A délutáni foglalkozásokat 5 csoportban szervezzük. A tanórákon kívül több szakkört is működtetünk és tanulóink művészeti iskolai tevékenységekben is részt vehetnek. Az oktatás-nevelési feladatokat 20 pedagógus szervezi.

A tanulmányi munka mellett fontos szerepet kaptak a tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények. Biztatóak az eredményeink a kulturális tevékenységek terén: vers- és mesemondásban, népdaléneklésben, és a táncban is jó helyezéseket érünk el. A tanulók, főleg a 6. osztályosok már többször is bizonyították, hogy szeretnek táncolni és a sikerek további fejlődésre motiválják őket. Ehhez nagy segítség, hogy 2 művészetoktatási intézmény tagiskolájaként a rajz, báb, és tánc területeken is folyik a művészeti nevelés. Jól sikerülnek iskolai ünnepélyeink, megemlékezéseink, projektnapjaink, témaheteink is.

Bár a továbbtanulási mutatók látszólag kedvezőek – az elmúlt években is minden végzett tanuló felvételt nyert középfokú tanintézetbe – a lemorzsolódás igen magas és többen el sem kezdik a középiskolai tanulmányaikat. A továbbtanulók döntő hányada szakiskolákban tanul tovább, néhányan szakközépiskolákban és gimnáziumban.

Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján olyan őszinte, nyitott, családias, gyermekbarát légkört kívánunk teremteni, ahol a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, alapvető és korszerű ismereteinek, egyéni képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

A programban való részvétel jó lehetőséget kínál a zene megszerettetésére, az együttes tánc, a közös mozgás örömére, de az ismerkedésre, barátkozásra is. Fejlődhetne a tanulókban az egymás iránti bizalom, a tolerancia és az együttműködésre való képességük. Hátrányaik enyhítését szolgálná az utazások megszervezése, a főváros megismerése, a látókörük szélesítésére is. Nagyon fontos dolog, hogy más intézményekkel, hasonló korú gyermekekkel dolgoznának együtt, egy közös cél érdekében és az eredménynek is együtt örülhetnének. Az 6. osztályos gyerekek szívesen vállalkoznak erre a feladatra, amelyben szüleik is támogatják őket. Falunk kicsi színpadát szívesen cserélnék fel, tágítanák nagyobbra és szereznének így örömet maguknak, nekünk és másoknak is.

Intézményvezető: Antalné Varga Katalin